Početna Aktualno Katedra Nastavnice Obrasci Kontakt
 
 
>> Katedra
 


Kolegiji tehničkih stranih jezika obvezni su za sve studente strojarstva i brodogradnje od III. do VI. semestra, a za studente zrakoplovstva od IV. do VII. semestra preddiplomskog studija. Kolegiji se izvode u obliku predavanja i vježbi (15 + 15 sati u semestru).
Svaki kolegij nosi ukupno 9 ECTS bodova.
Studenti strojarstva biraju između kolegija Tehnički engleski jezik S I-IV i Tehnički njemački jezik S I-IV, dok je za studente brodogradnje i zrakoplovstva obvezan kolegij Tehnički engleski jezik B/Z I-IV. Cilj kolegija je razvijanje vještine čitanja i razumijevanja tehničkoga teksta, pronalaženja i razumijevanja relevantne tehničke informacije, pisanja sažetaka, prezentiranja projekata, proizvoda, tehničkih i tehnoloških procesa, te pisane i usmene komunikacije u području struke za potrebe studija i budućega zvanja. Studenti usvajaju terminologiju temeljnih područja struke te gramatičke strukture tehničkog engleskog, odnosno njemačkog jezika kao i ostale osobitosti stručnog jezika.Od ak. god. 2016./2017. Katedra za tehničke strane jezike nudi sljedeće kolegije iz poslovnih stranih jezika:

  • 1. Poslovne komunikacijske vještine na engleskome jeziku
  • 2. Poslovne komunikacijske vještine na njemačkome jeziku koji se održavaju u zimskome semestru, a mogu ih birati studenti strojarstva na preddiplomskom studiju (7. semestar), te
  • 3. Poslovni engleski za inženjere
  • 4. Poslovni njemački za inženjere koji se održavaju u ljetnome semestru, a mogu ih birati studenti strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva na diplomskome studiju (1. ili 3. semestar).

Tjedna satnica svakoga kolegija je 2 sata predavanja + 1 sat vježbi. Kolegiji su vrednovani s 4 ECTS boda. Nastava svih kolegija se temelji na komunikacijskom pristupu, a od studenata se očekuje aktivno sudjelovanje na nastavi odnosno u komunikaciji.

Cilj kolegija Poslovne komunikacijske vještine na engleskome/njemačkome jeziku je obraditi i uvježbati tzv. soft skills na engleskome/njemačkome jeziku, npr. ponašanje u poslovnome okruženju, vještine telefoniranja, vođenja poslovnih sastanaka i sudjelovanja na poslovnim sastancima, vještine argumentiranja, pregovaranja, prezentiranja, pisanja molbi i životopisa te ostalih vrsta poslovnih pisama uz uporabu relevantnih engleskih/njemačkih izraza i fraza.

Cilj kolegija Poslovni engleski/njemački za inženjere je obraditi različite teme iz područja obrazovanja i položaja inženjera, radnog okruženja (poduzeća), upravljanja poduzećem, faktora koji utječu na uspjeh u poslovanju, poduzetništva i inovacija, odlaska u inozemstvo iz profesionalnih razloga kao i pitanje etike u tehnici na engleskome/njemačkome jeziku. Svaka se tema obrađuje u suradnji sa studentima tako da studenti sami pripremaju primjere i izvješćuju o njima odnosno pripremaju se za okrugle stolove, tj. rasprave na engleskome/njemačkome jeziku.Za svaki kolegij nastavnice su sastavile skriptu, koja se redovito osuvremenjuju. Također, za potrebe predavanja i vježbi nastavnice kontinuirano izrađuju i dodatne nastavne materijale (radne listove, glosare i prezentacije) za rad sa studentima te dodatne on-line nastavne materijale.

U tijeku je izrada novog udžbenika za tehnički engleski jezik.
Nastavnice Katedre sudjeluju kao stručne suradnice u znanstveno-istraživačkom radu na projektima u kojima istražuju specifične pojave u jeziku struke.Nastavnice surađuju s mnogim institucijama u Zagrebu, kao što su Britanski savjet i Goethe institut. Suradnja se realizira održavanjem predavanja i radionica te članstvom u odborima. Nastavnice također surađuju s izdavačkim kućama kao autorice udžbenika, tehničkih rječnika i recenzentice njihovih izdanja (npr. Školska knjiga). Uz to postoji i višegodišnja suradnja s matičnim Filozofskim fakultetom, koja se sastoji od održavanja predavanja o jeziku struke studentima metodike nastave engleskoga jezika i mentoriranja studenata metodike nastave engleskoga jezika.Nastavnice su također članice povjerenstava za izbor u zvanja predavača i viših predavača na sveučilištu i visokim školama.
Katedra sudjeluje u lingvističkim i metodičkim seminarima i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Budući da se nastavnice bave istraživanjima na području metodike nastave stranih jezika i lingvistike, posebice obilježjima tehničkih stranih jezika, rezultate svojih istraživanja iznose u izlaganjima na relevantnim skupovima. Seminari i konferencije su također prilika za kontinuirano praćenje novih spoznaja na području lingvistike i metodike stranih jezika kao i usavršavanje metoda poučavanja stranih jezika i jezika struke. Kao vrsni metodičari nastavnice Katedre vlastitim radionicama sudjeluju i u izobrazbi drugih nastavnika engleskog i njemačkog jezikaNastavnice su također autorice udžbenika i priručnika iz stranih jezika (engleski i njemački) kao i rječnika. Bave se istraživanjima na području metodike nastave stranih jezika i lingvistike, posebice obilježjima tehničkih stranih jezika. Rezultate svojih istraživanja u području metodike nastave stranih jezika i lingvistike iznose u znanstvenim i stručnim člancima koji se objavljuju u hrvatskim i stranim publikacijama.
Nastavnice se bave i prevođenjem stručnih tekstova te lektoriranjem članaka za stručne i znanstvene časopise (npr. FAMENA, IRT 3000, Hrvatske vode).